Bestuur en MR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden. Een van deze leden is benoemd op voordracht van het Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking (LOVT). De Stichting wordt ondersteund door een besturenorganisatie, de ‘Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag’ (VBS).

Vacature bestuur

Het bestuur van de LOVK is op zoek naar een toezichthoudend bestuurslid met specifieke financiële kennis. 

Strategisch beleidsplan

Hier kunt u het strategisch beleidsplan van LOVK lezen. Doel van dit beleidsplan is de komende planperiode sturing te geven aan de koers van LOVK.

Het strategisch beleidsplan zal vertaald worden in meerjarenplannen die opgenomen en/of geïntegreerd zullen worden in de diverse beleidsinstrumenten van de te onderscheiden deelterreinen van de organisatie. Via de jaarverslagen zal verantwoording worden afgelegd over de resultaten van de (meerjaren) plannen, de onderwijskwaliteit en de stand van zaken met betrekking tot het
realiseren van het strategisch beleid.

Jaarverslag bestuur

In het kader van verticale verantwoording bevat het jaarverslag in hoofdlijnen een overzicht van de activiteiten die binnen de Stichting ontplooid zijn. In de paragraaf strategie en beleid wordt de blik ook naar de toekomst gericht.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Het reglement en het statuut van de medezeggenschapsraad liggen op de locaties ter inzage. Voor elke vergadering wordt de agenda en na elke vergadering worden de notulen per mail aan de achterban gezonden en op het prikbord van de ligplaatsscholen opgehangen. Ook worden de notulen op de website geplaatst. De taken van het secretariaat zijn verdeeld over de oudergeleding.

 

Correspondentieadres:          

Medezeggenschapsraad van de LOVK, Papeterspad 5, 3311 WT Dordrecht of mr@lovk.nl