Bestuur en MR

Het bestuur van de Stichting bestaat uit zes leden. Een van deze leden is benoemd op voordracht van het Landelijk Oudercontact Voor Trekkende beroepsbevolking (LOVT). De Stichting wordt ondersteund door een besturenorganisatie, de ‘Verenigde Bijzondere Scholen voor onderwijs op algemene grondslag’ (VBS).

Jaarverslag bestuur

In het kader van verticale verantwoording bevat het jaarverslag in hoofdlijnen een overzicht van de activiteiten die binnen de Stichting ontplooid zijn. In de paragraaf strategie en beleid wordt de blik ook naar de toekomst gericht.

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Het reglement en het statuut van de medezeggenschapsraad liggen op de locaties ter inzage. Voor elke vergadering wordt de agenda en na elke vergadering worden de notulen per mail aan de achterban gezonden en op het prikbord van de ligplaatsscholen opgehangen. Ook worden de notulen op de website geplaatst. De taken van het secretariaat zijn verdeeld over de oudergeleding.

 

Correspondentieadres:          

Medezeggenschapsraad van de LOVK, Papeterspad 5, 3311 WT Dordrecht of mr@lovk.nl