Privacy statement

Hoe gaat het LOVK om met de privacy van onze leerlingen?

Bij hetLOVK gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement  van onze school.  De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarbij komt kijken. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders, zoals bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren mentoren,  leraren, de coördinatoren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld ontwikkelingsgegevens en toetsen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Parnassys. De vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem KIJK!. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind, of met de schooldirecteur.

Zoals hierboven is aangegeven heeft onze school een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de MR vastgesteld. 

Voor het gebruik van foto’s van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de Langszij, voor folders of pers, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Foto’s van het ligplaatsonderwijs staan op een afgeschermde omgeving op de website. Voor vragen over het gebruik van foto’s kunt u terecht bij de mentor van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Het LOVK heeft een externe functionaris gegevensbescherming aangesteld die toeziet op de uitvoering van deze wet en optreedt als contactpersoon bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor vragen privacy@lovk.nl